Почеток Примена на јогата

Примена на јогата

Share

ЈОГА ЗА БРЕМЕНИ

Хармоничен почеток за животното патуваwе

Сите лу|е на овој свет сме дојдени преку деветмесе~ното пате{ествие во утробата на својата мајка. За~нуваwето и развојот на новото су{тество веројатно е највосхитува~кото и најмаги~ното не{то во космосот. Од две клетки да се развие така совр{ено су{тество! Вистинска магија на творецот.

Периодот на бременоста е ва`ен и за мајката и за бебето. Во својот внатре{ен свет, во стомакот на мама, малото бебенце добива сѐ {то му е потребно за да порасне и да се подготви за напу{таwе на својата прва детска соба. За мајката не е само ва`но бременоста да проте~е безбедно и без компликации, туку и да е во позитивна психи~ка состојба за да мо`е со ~иста qубов и потполно прифа}аwе да го до~ека новодојденото. И науката дока`ала дека бебиwата у{те во утробата слу{аат и ја ~увствуваат состојбата на мајката. Замислете {то сѐ мо`е да се регистрира во свеста на тие ангели, а {то понатаму }е биде темел за нивниот психи~ки развој! Затоа идната мајка треба да си посвети соодветно внимание за време на целата бременост за да се одр`ува во телесна и психи~ка хармонија.

Идеална подготовка со јогата

Бременоста е посебен периодот за секоја `ена. Тога{ ѝ се будат сите квалитети на `енственоста и ги искусува најблагородните форми на радост и qубов. Овој период на бла`енство знае да биде пропратен со о~екуваwа, неизвесност и страв од болка при породуваwето, {то како мит се {ири ме|у младите идни мајки.

Но мо`е да биде поинаку. Јогата се пока`ала како идеална подготовка за породуваwето. Искуството пока`ало дека `ените кои практикувале јога за време на целата бременост или дел од бременоста се ~увствувале многу подобро, ја у`ивале бременоста, се ослободувале од вооби~аените тегоби, и со позитивни мисли и ~увства го о~екувале ~инот на породуваwето.

Јога во бременоста од ли~но искуство

Имав две бремености и две породуваwа со царски рез. Сакав во двата слу~аја да го по~увствувам самиот ~ин на породуваwе, но, за `ал, објективно бе{е невозмо`но. Менталните јогиски техники ми помогнаа да го пребродам `алеwето поради на~инот на породуваwе.

Не треба да постои заблуда дека `ените {то практикуваат јога }е го поминат безболно породуваwето. Болка има, но верувам дека е тоа слатка болка. Сѐ зависи од ставот {то го имаме кон болката и од на{ата поврзаност со сопственото тело, затоа {то тоа ни ка`ува {то, кога и колку му треба.

Орхидеја Златкова-Коцарева, инструктор по јога

 

Јога практикував и пред да забременам. А во периодот на бременост таа ми помога за максимално и длабоко ~увствуваwе на новите промени {то се слу~уваат во организмот. Од месец во месец, со прогресијата на бременоста, ефектите од јогата се ~увствуваат поинтензивно и стануваат нераздвоив дел од целиот процес. Ре~иси вооп{то не ~увствував физи~ки тегоби, промената во изгледот ја прифа}ав позитивно и природно.

Смирува~ките јогиски техники за ди{еwе и релаксација, а најверојатно и самата посебна состојба, спонтано ми помагаа да немам никакви негативни мисли. Дури и да ми доа|аа напати, или да сум пред иску{ение да ме опфати нервоза, анксиозност, вознемиреност во секојдневните ситуации на работа или дома, просто таквите ~увства не ме понесуваа, се траеше кратко или не ме вознемируваше.

Но најубавиот момент од сѐ е постојаното ~увство за плодот {то го носите во вас кое ви го овозмо`ува токму јогата. Преку техниките за релаксација, втонуваwе во себеси и контакт со секој дел од вас, воспоставувате взаемен однос со плодот и тоа ~увство дека тој у~ествува во сѐ {то ви се слу~ува, во сѐ {то правите за негово добро е не{то исклу~ително, особено кога ви сѐ ~ини дека вибрациите ви се взаемни.

[то се однесува до најнепријатниот момент за секоја идна мајка, а тоа е моментот на породуваwето, кај мене тоа вооби~аено ~увство на страв не беше изразено, ре~иси да не постоеше.

Ми се ~ини дека сите оние кои првпат }е се сретнат со јогата во периодот на бременоста, заедно со детето {то }е го донесат на свет добиваат две најзна~ајни не{та кои }е ги облагородат за цел `ивот.

Мирјана Саревска

 

Како јогата помага во бременоста?

Атмосферата во која се одвиваат ~асовите по јога е смирена и поддр`ува~ка, и на `ената ѝ обезбедува она {то ѝ е најпотребно, да не биде вознемирувана, и во потполн мир и сосредото~еност да е во контакт со своето тело и плодот. Одбраните техники се групирани така да бидат погодни за трите тромесе~ја на бременост.

Ве`бите даваат подобра подви`ност и цврстина, подобра циркулација низ целото тело, ~увство на рамноте`а и исполнетост со енергија. За време на бременоста тие се добар пријател на идната мајка кои }е ѝ помогнат да си ги намали пропратните тегоби, како болка во половината и грбот, отоците на стапалата, несоницата, ма~нината, променливото располо`ение. Ако мајката се ~увствува добро и на плодот }е му биде добро. Длабокото јогиско ди{еwе и другите смирува~ки ди{ни техники ја опу{таат `ената, и донесуваат пове}е кислород и во неа и во плодот. Со релаксацијата и медитацијата мајката у~и да се одмара ефикасно, да ги сврти мислите во позитивен правец, и со своето бебе да развие однос полн со qубов и прифа}аwе.

Позитивните ефекти доа|аат од самите техники, но и најмногу заради на~инот на кој се практикуваат. @ената е целосно вклу~ена во ве`баwето и свесно ги хармонизира активноста на телото, умот и ди{еwето. Кога таа ги изведува ве`бите, своето внимание и ди{еwе ги насо~ува и ускладува со дви`еwата на телото.

Имаwе свест за дишеwето и контролата на дишеwето за време на раѓаwето се предуслови за контрола на болката и пократкотрајно раѓаwе.

Фокусираноста на телото за време на ве`бите на жената ѝ дава сеопфатен осет за нејзиното тело, за тоа каде има затегнуваwе, крутост, болка, напнатост кои со помо{ на ди{еwето мо`е да ги смали и ослободи. Кога `ената е изве`бана да забеле`и {то е она {то се слу~ува во нејзиното тело тога{ спонтано за време на породуваwето соодветно }е одговори на контракциите, а }е има и добра соработка со аку{ерот и докторот кои }е ја водат во процесот.

Изведуваwето на поло`бите со присутност, со свесност, создава состојба на смиреност. Кога бремената ~увствува внатре{на бистрина, нејзината самодоверба расте. Кога се ~увствува мирна, нејзината вознемиреност во врска со породуваwето се смалува.

На јога големо внимание се обрнува на нејзиното психи~ко смируваwе и насо~уваwе на умот да мисли и о~екува позитивно. Свесната подготовка дека сè }е биде добро, дека детето {то }е се добие вреди извесна болка која мајката како благодарност и влог }е ги даде, }е ѝ го подготви и телото и умот за предизвикот да стане мајка и на породуваwе да помине поспремно и полесно.

Да се биде родител е голема мисија за возрасните, а мајката треба да е добра по~ва на која мо`е да се развие и израсне нов плод, која понатаму трудеј}и се да го даде најдоброто за своето дете, и самата }е продол`и да расте.

Весна Алексовска